Personel Alımı

Psikolog, Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli alımı!

Gaziantep Üniversitesi 8 Aralık 2020’de yeni bir personel alım ilanı yayınladı.  İlana göre Gaziantep Üniversitesi kendi bünyesinde bulunan hastaneye Psikolog, Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli kadrolarına aşağıda belirtilen şartlarda ve sayılarda personel alımı yapacak.

Gaziantep Üniversitesi personel alımı başvuruları 8 Aralık 2020’de baladı ve 15 gün devam edecektir. Resmi gazetede yayınlana ilanda şu bilgilere yer verildi;

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz  Şahinbey  Araştırma  ve  Uygulama  Hastanesinde  istihdam  edilmek  üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre, 2020 KPSS (B) grubu, puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda Sağlık Personeli alınacaktır.

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

Kimya bölümü Lisans mezunu olmak.

En az 8 (Sekiz) yıl bir üniversite hastanesinde TPN, Kemoterapi ve Aseptik ilaç hazırlama ünitelerinde çalışmış olmak ve belgelemek.

TPN hazırlama teknikleri sertifikasına sahip olmak ve belgelemek.

Antineoplastik ilaç hazırlama teknikleri ve güvenli oda yönetimi sertifikasına sahip olmak ve belgelemek.

PSİKOLOG ALIMI

Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak.

En az 2 (İki) yıllık kamu tecrübesine sahip olmak ve belgelemek.

Oyun terapi sertifikasına sahip olmak ve belgelemek.

Aile danışmanlığı sertifikasına sahip olmak ve belgelemek.

Madde bağımlılığı sertifikasına sahip olmak ve belgelemek.

SAĞLIK TEKNİKERİ ALIMI

Acil bakım teknikerliği, Acil yardım teknikerliği, Ambulans ve acil bakım teknikerliği, Paramedik, Acil yardım, Ambulans ve acil bakım, İlk ve acil yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.

UMKE sertifikasına sahip olmak ve belgelemek.

Sağlık bakanlığı tarafından düzenlenen Temel modül eğitimine katılmak ve belgelemek.

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve belgelemek.

Bir üniversite hastanesinde en az 3 (Üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek

Erişkin ileri yaşam destek eğitimine katılmak ve belgelemek.

Çocuklarda ileri yaşam destek eğitimine katılmak ve belgelemek.

Travma ileri yaşam destek eğitimine katılmak ve belgelemek.

Özel Şartlar:

1  –  Başvuracak  adayların,  başvurduğu  nitelik  kodunun  karşısında  yer  alan  aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

2  –  2020  yılı  KPSS  sınavına  girmiş  olmak.  (Lisans  mezunları  için  KPSS  P3,  Önlisans mezunları için KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir)

3  –  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan,  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.

4 – Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması gerekmektedir.

5 – Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince,  “sözleşmeli  olarak  istihdam  edilenler  hizmet  sözleşmesine  aykırı  hareket  etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu  kararı  ile  belirlenen  istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih tarihinden   itibaren   1   (bir)   yıl   geçmedikçe   kurumların   sözleşmeli   personel   pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar,  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayımlandığı  günü  izleyen  15  gün  içinde  (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz “basvuru.gantep.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır.

Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar  öncelikle  “basvuru.gantep.edu.tr”  adresinde  yer  alan  online  başvuru  bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak  ilgili  alana  yükleyecektir.  Daha  sonra  ise,  istenen  diğer  belgeleri  (öğrenim  belgesi, KPSS  sonuç  belgesi  ve  istenen  unvanlar  için  deneyim  belgesi,  sertifika,  kullanım  belgesi  vb.) ilgili    alanlara    yükleyip    “Kaydet”    düğmesine    basarak   online    başvurularını   tamamlamış olacaklardır.

Adaylar sadece tek bir unvan  için  nitelik kodu belirterek başvuru  yapacaklardır.  Birden fazla  nitelik  kodlu  unvana  başvuru  yapıldığı  takdirde  her  iki  başvuru  da  geçersiz  sayılacaktır. Başvuru  ve  işlemler  sırasında  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  sonradan  tespit  edilenler  ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal  edilecektir.  Yerleşmeye  hak  kazanan  adaylardan,  daha  sonra  online  başvuru  sırasında beyanda bulundukları belgelerin (öğrenim belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

KPSS  (B)  grubu  puan  sıralamasıyla  atanmaya  hak  kazanan  adayların  isim  listeleri,  işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle  en  geç  15  (on  beş)  iş  günü  içerisinde  www.gantep.edu.tr  internet  adresinden  ilan edilecektir.  Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet  tarihi önce olan, bunun da eşit olması  halinde doğum tarihi  büyük olan  adaya öncelik tanınır.  Her kadronun 1  (bir) katı  kadar yedek  aday  belirlenecektir.  Asil  kazananlardan  süresi  içerisinde  başvurmayan  olduğu  takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1  –  Online  Başvuru  Formu  (“basvuru.gantep.edu.tr”  web  sayfasındaki  istenen  online başvuru bilgileri eksiksiz doldurulacaktır.

KPSS Puanı kısmına arasında virgül (,) kullanarak sonuç belgesindeki ilgili puanın tam olarak girilmesi gerekmektedir.)

2  –  İş  Talep  Başvuru  Formu  (Online  başvuru  sayfasından  ulaşılabilecek  başvuru  formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir.)

3  – Öğrenim Belgesi  (barkodlu  e-Devlet  çıktısı  veya öğrenim belgesinin  bir sureti  ilgili alana yüklenecektir.)

4 – 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi online başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir.)

5  –  Deneyim  Belgesi  ve/veya  Sertifika  (Aranan  niteliklerde  istenen  unvanlar  için;  ilgili deneyim belgesi, kullanıcı belgesi, sertifika vb. belgeler online başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir.  Yerleşmeye  hak  kazanan  adaylardan,  daha  sonra  evrak  tesliminde  bu  belgelerin asıllarının ibrazı istenecektir.)

İletişim: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 0342 317 1310 Online Başvuru Sistemi web adresi: basvuru.gantep.edu.tr

Başvuru  Şekli:  “basvuru.gantep.edu.tr”  web  adresinden  online  başvuru  şeklinde  alınacaktır.

 

İlgili Makaleler