Personel Alımı

PTT Memurları Ne Kadar Maaş Alıyor? Başvuru Şartları Neler?

PTT ‘ de çalışmak isteyen ve iş arayan vatandaşlar PTT’nin işe alım şartlarını merak ediyor. Ne kadar maaş alacaklar, başvurularının kabul edilmesi için şartlara uyuyor mu gibi soruları araştırmaya devam ediyor.

PTT çalışma şartları
 • Bir PTT Memurunun eline geçen maaş net olarak 4.100 TL ila 4.800 TL arasında değişim göstermektedir.
 • PTT Şef maaşları 2021 yılında net olarak 5.441 TL olarak belirlenmiştir.
 • PTT kargocuları ortalama olarak aylık 2.500 TL ila 3.000 TL arasında bir maaş almaktadırlar.
 • Hafta içi sabah saatlerinde 08.30’da başlayan mesai, akşam saat 17.30’de sona ermektedir. Öğle arası da 1 saatlik izin bulunmaktadır.
PTT memur alımı şartları
  • 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
  • On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.
  • Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinse dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.
  • Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak
  • Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  • Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
  • Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
  • Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.
  • KPSS’ den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

İlgili Makaleler