Kamu HaberleriPersonel Alımı

Sağlık Bakanlığı’ndan Önemli Açıklama! Kurayla Alım Yapılacak!

Sağlık Bakanlığı, resmi internet sitesinde iş arayan vatandaşlara yönelik önemli bir duyuruda bulundu. Yapılan açıklamada kurayla personel alımı yapılacağını ifade etti. Genel esaslara uyan adayların 16 Kasım 2021 tarihine kadar başvurularını iletmeleri gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak kura alımının detayları…

GENEL ESASLAR

1) Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde
(https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-devlet
kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler
içinde yapılacaktır.
2) Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden
başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir.
Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik
yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
3) Adaylar PBS üzerinden kura başvurusunu kesinleştirdikten sonra kura takviminde
belirtilen tarihler arasında;
a) En son görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet cetvelini (İlk göreve başlama
tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup
olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, kadro derecesi, istifa ettiği veya müstafi sayıldığı
tarih, memuriyet ve diğer hizmet vb. bilgileri içeren), (En son Sağlık Bakanlığında
çalışmakta iken görevinden ayrılanlar hizmet cetvelini eklemeyecektir. Ancak en son
Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğünden ayrılanlar hizmet cetvelini ekleyecektir.) (Onaylı Hizmet Cetveli
olmayan adaylar için e-devlet kapısı (https://turkiye.gov.tr internet adresi) üzerinden temin
edecekleri Hitap Hizmet Dökümü belgesini)
b) Müracaat ettiği unvan/branş için gerekli olan diploma/geçici mezuniyet belgesi
suretini,
başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.
4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
5) Bu kura için açılmış olan münhal kadrolar il bazında ilan edilmiştir. Başvuru yapacak olan
adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim
çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.
6) Kuraya başvuran adaylardan başvurularını iptal ettirmek isteyenler 17 Kasım 2021
Çarşamba – 30 Kasım 2021 Salı saat 18:00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura
iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya
yeniden başvuruda bulunamazlar.
7) İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat
yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak
ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.
8) Tercihlerine yerleşemeyen adaylardan genel kuraya katılma talebinde bulunanlar için boş
kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.
9) Başvuruda bulunan adayların atanmak istediği kadro unvanı ve branşta daha önce 657 sayılı
Kanunun 4/A maddesine tabi veya 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa
tabi sağlık astsubayı olarak çalışmış olmaları, daha önce çalışmış oldukları bu unvan ve
branşla ilgili gerekli diplomaya sahip olmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
10) Daha önce Devlet memuru olarak çalışmakta iken Devlet memuriyetinden çıkarılanlardan
5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı
Hakkındaki Kanun ile af kapsamına girenler de kuraya başvurabileceklerdir.
11) Kura sonucu yerleşenler, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara atanacaklardır.
12) Yerleşenlerin atama işlemleri; 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 11 inci maddesi ve 08/02/2021 tarihli ve 2021/107 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararının eki kararı gereğince Cumhurbaşkanlığından açıktan atama izinlerinin
alınmasından ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
çerçevesinde yapılacak olan arşiv araştırması işlemleri tamamlandıktan sonra
neticelendirilecektir.
13) Kura sonucu yerleşenlerden ilan metninde belirtilen şartları taşımadığı anlaşılanların
atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
14) 2021 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurasında yerleşenlerin bu kuraya
başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlgili Makaleler