Önemli Başlıklar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne ait ticari taksi plakaları kiraya verilecek!

Mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne ait aşağıdaki tabloda durak yeri, ticari plaka sayısı, ihaleye katılacaklar vb. özellikleri belirtilen 10 (on) ticari taksi plakasının, ilgili ticari taksi durağına ilave edilerek 10 (on) yıllığına işlettirilmesi hususunda ayrı ayrı kiraya verilmesi ihalesi 2886 sayılı kanun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. İhale 22 Aralık 2020 tarihinde saat 14:00’da düzenlenecek.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

İhale şartname ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ ndan 250,00-TL karşılığında temin edilebilir.

İHALE TARİHİ, ZAMANI, YAPILACAĞI YER VE USULÜ

İhale, aşağıda belirtilen tarihte, belirtilen saat ve devamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANAN BELGELER

İhaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 22/12/2020 saat 12.30’e kadar Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Kayıtlı (Duraklı veya Duraksız) T Plaka İçin;

İkametgâh Belgesi,
Nüfus cüzdanı sureti,
Tebligat için Türkiye’deki adresi,
Geçici teminatı ödediğine dair makbuz,
Asgari (B) sınıfı Sürücü Belgesinin fotokopisi,
İhaleye katılacak kişilerin aracın üzerine kayıtlı olduğunu gösterir Trafik Tescil belgesi (Çekme belgeli plakalardan ARTES (Araç Sicil ve Tescil) belgesi,
Şoförler ve Otomobilciler Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (Çekme belgeli plakalardan bu belge istenmez)
İhaleye katılacakların Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Gelirler Şube Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı,

İsteklinin aracı yoksa ihale bedelinin tamamının ödendiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde araç alacağına dair noter tasdikli taahhütname,
İstekliler adına vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname,
İhale Şartnamesini aldığına dair makbuz, her sayfası imzalanmış idari şartname.
Durak hakkı ticari plaka ile sabittir. Bu nedenle; kayıtlı duraklı ticari T plakalar, kayıtlı oldukları duraktaki tüm hak ve menfaatlerinden noterden feragat ettiğini belgelendirmesi ve bunu idareye ibraz etmesi gerekmektedir.

Yeni Tahditli T Plaka İçin;

İkametgâh Belgesi, (Sakarya il sınırları içerisinde ikamet edildiğine dair)
Nüfus cüzdanı sureti,(T.C. vatandaşı olduğuna dair)
Tebligat için Türkiye’deki adresi,
Geçici teminatı ödediğine dair makbuz,
Asgari (B) sınıfı Sürücü Belgesinin fotokopisi,

Adli sicil kaydı (Resmi Kuruma verilmek üzere alınmalıdır. Türk Ceza Kanunun 103,104,109,188,190,191 ve 227. maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 35. Maddesindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymediğine dair)

Şoförlük mesleğinden başka geçim kaynağı olmadığına dair araştırma raporu, (www.sakarya.bel.tr kurumsal web sitemizde bulunan hizmet rehberinden veya İdareden temin edilerek, alanlar ilgili Kurumlar tarafından doldurulacaktır.)

İsteklinin aracı yoksa ihale bedelinin tamamının ödendiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde araç alacağına dair noter tasdikli taahhütname,

İstekliler adına vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname,
İhale Şartnamesini aldığına dair makbuz, her sayfası imzalanmış idari şartname.

NOT: Yukarıda belirtilen belgelerin aslı veya noterce tasdikli suretlerinin getirilmesi gerekmektedir. Posta ile müracaat edilmesi halinde ihale saatinden sonra idareye ulaşacak teklifler idare tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

Resmi İlanı Görüntülemek İçin Buraya Tıklayınız

 

 

İlgili Makaleler