Personel Alımı

Samsun’da İkamet Edenler Dikkat! On Dokuz Mayıs Üniversitesi Personel Alımları Başladı!

Samsun’da bulunan On Dokuz Mayıs Üniversitesi resmi internet sitesinden önemli bir duyuruda bulundu. Yapılan açıklamaya göre Üniversite bünyesine 80 personel alımı yapılacak. Hemşire, Sağlık teknikeri, Koruma ve güvenlik alanlarında yapılacak olan personel alımına başvuru için son gün 30 Kasım olarak belirlendi. İlanın şartları nelerdir?

 

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3-Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı
suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4-657 Sayılı Kanunun 53’ncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
5-Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak.)
6-Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi
içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı fesih etmemiş olmak.
7-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8-Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden
istifa edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlgili Makaleler