Sözleşmeli Personel Alım İlanları

İş arayanlar dikkat! O kurum sözleşmeli personel alımı yapacak

Resmi Gazete’de iş arayanlar için yeni bir personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan personel alım ilanında adaylarda aranan genel başvuru şartlarının yanı sıra özel başvuru şartları da açıklandı.

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI YAPILACAK

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan personel alım ilanında, “Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.” denildi.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

Ayrıca yayınlanan personel alım ilanında KPSS şartı hakkında ise şu bilgiler yer aldı:

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alınan KPSSP3 (B) puanı ve İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen dengi puan esas alınacaktır.

Bunların yanı sıra adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı.

Yayınlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları şu şekilde sıralandı:

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması, b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması, c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması, ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-2/5/2012- 28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), d) (Mülga:RG-2/5/2012-28280) e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

ÖZEL ŞARTLAR

Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına veya 4 katına kadar olan pozisyonlara başvuranların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir.

Aşağıdaki şartları sağlayamayanlar 2 (iki) katı pozisyonlara başvurabileceklerdir.

I. 3 (üç) katına kadar olan pozisyonlar için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

II. 4 (dört) katına kadar olan pozisyonlar için en az 10 (on) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

III. Bu ilanın I.A.1. Genel Şartlar maddesinin (b) bendine uymak.

B.1. Yazılım Proje Yöneticisi (1 kişi – 4 katına kadar) a) En az 10 (on) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 5 (beş) yılını yazılım takım lideri veya yazılım proje yöneticisi olarak çalışmış olmak. Çalışma süresinin tespiti III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünün 2. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler maddesi, tecrübe şartının belirlenmesinde ise III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünde 3. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. b) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak, ç) SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak, c) Veri tabanlarının optimize edilmesi, güvenlik kontrollerinin yapılması, veri tabanı kullanım metotlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi konularında deneyim sahibi olmak, d) Veri ambarı modellemesi, oluşturulması ve veri toplama süreçlerinde deneyimli olmak, e) Kurumun Bilgi Yönetim Sistemi ve diğer uygulamalara entegrasyonu ve yetkisiz kişilerce alınmasını engellemek amacıyla güvenlik altına alan mekanizmanın tasarımını ve programlamasını yapabilmek, f) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, g) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ve VMWare veya HyperV ürünlerinde deneyimli olmak, h) LDAP ve Microsoft Sharepoint Server konularına deneyimli olmak. i) Proje yönetimi eğitimi almış olmak, tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak, j) Yazılım ekibini bir projenin planlama, analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak, k) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak, l) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak, m) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak, n) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek, o) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim sahibi olmak. p) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, q) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak, r) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek, s) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

B.2. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi – 4 katına kadar) a) En az 10 (on) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 3 (üç) yılını Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak çalışmış olmak. Çalışma süresinin tespiti III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünün 2. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler maddesi, tecrübe şartının belirlenmesinde ise III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünde 3. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak. c) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak, d) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak, ç) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak, e) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak, f) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak, g) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak, h) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak, i) Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak, j) Telerik RadControls for ASP.NET kullanma bilgisine sahip olmak, k) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi olmak, l) İleri düzey Transact-SQL bilgisine sahip olmak, m) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak, n) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak, o) Mobil uygulamalar konusunda deneyim sahibi olmak, p) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak, q) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak, r) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak, s) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, t) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak, u) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek, v) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak, w) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak, x) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak, y) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak, z) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek, aa) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim sahibi olmak.

B.3. Kıdemli Sistem Uzmanı (1 kişi – 3 katına kadar) 1) Aşağıdaki sertifikalardan en az 2’sine sahip olduğunu belgelemek: a) MCSE: Cloud Platform and Infrastructure Sertifikası b) MCSE: S: M Microsoft Sistem Mühendisliği Sertifikası c) MCSA: Windows Server 2012 veya 2016 Sertifikası d) MCSA: S: M Microsoft Sistem Mühendisliği Sertifikası e) MCTS: Microsoft Sertifikalı Teknoloji Uzmanı f) MCITP: Server Administrator sertifikası 2) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak: a) En az orta ve büyük ölçekli işletmelerin BT departmanlarında kurum çalışanı veya bu kurumlara danışmanlık yapan firma personeli olarak, en az 5(beş) yıl görev yapmış olmak, bu sürenin en az 3 (üç) yılını sistem alanında çalışmış olmak. Çalışma süresinin tespiti III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünün 2. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler maddesi, tecrübe şartının belirlenmesinde ise III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünde 3. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. b) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2008, 2008 R2, 2012, 2016… R2) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak. c) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory (LDAP), WSUS, DNS, DHCP, IIS, KMS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak d) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde NFS, CIFS, iSCSI servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak e) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde File server, Failover cluster konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, f) Sunucu sanallaştırma teknolojilerinde (Microsoft Hyper-V, Vmware vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak. g) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak h) Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak, i) Veri depolama sistemleri(EMC, ZFS veya NetApp ürünlerinden en az birinde) ve SAN sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak j) Veri yedekleme sistemleri kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak. k) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Replication konularında tecrübe sahibi olmak, l) System Center Configuration Manager (SCCM) konfigurasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, m) System Center Virtual Machine Manager (VMM) konfigurasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, n) Microsoft SQL Server kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, o) Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak. p) İş sürekliliği veya felaketten kurtarma sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

B.4. Web Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi – 2 katına kadar) a) En az 3 (üç) yıl web tabanlı yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak. Çalışma süresinin tespiti III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünün 2. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler maddesi, tecrübe şartının belirlenmesinde ise III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünde 3. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. b) Web tabanlı yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak, c) Genel kullanıcı deneyimi ve UI tasarım ilkelerine hakim olmak, d) Tarayıcı ve cihaz uyumluluğu konusunda bilgi sahibi olmak, e) Php ve Laravel framework kullanarak web tabanlı uygulama geliştirebiliyor olmak, f) MVC ve ORM teknolojilerine hakim olmak, g) Mysql ve ilişkisel veri tabanı tasarımı üzerine bilgi sahibi olmak, h) Yüksek trafikli web uygulamalarında kod ve veri tabanı sorgusu optimizasyonu becerisine sahip olmak, i) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi sahibi olmak, j) HTML5, CSS3 ve Javascript (Jquery, AngularJS, ReactJs, VueJs vb.) bilgi ve tecrübesine sahip olmak, k) UX / UI geliştirme prensipleri ve Responsive Design konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, l) Web projelerinin belirlenen akış ve ara yüz tasarımına uygun HTML, CSS ve Javascript kodlama yapabiliyor olmak, m) Versiyon kontrol sistemi (Git, SVN) kullanımında bilgi sahibi olmak, n) Teknik dokümanları okuyup anlayabilecek seviyede İngilizce biliyor olmak, o) Tercihen css pre-processorlerine ve task runner’lara (SCSS, Gulp) hakim olmak, p) Tercihen Linux/Unix işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak, q) Tercihen Arama Motoru Optimizasyonları konularında bilgi sahibi olmak, r) Tercihen API ve Web servisler konusunda bilgi sahibi olmak,

B.5. Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi – 2 katına kadar) a) En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak Çalışma süresinin tespiti III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünün 2. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler maddesi, tecrübe şartının belirlenmesinde ise III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünde 3. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak. c) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak, d) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak, ç) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak, e) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak, f) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak, g) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak, h) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak, i) Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak, j) Telerik RadControls for ASP.NET kullanma bilgisine sahip olmak, k) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi olmak, l) İleri düzey Transact-SQL bilgisine sahip olmak, m) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak, n) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak, o) Mobil uygulamalar konusunda deneyim sahibi olmak, p) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak, q) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak, r) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak, s) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, t) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak, u) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek, v) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir