Kamu HaberleriPersonel Alımı

Tasarruf Fonu Sigorta Başkanlığı Duyurdu! Uzman Yardımcıları Alınacak!

Tasarruf Fonu Sigorta Başkanlığı, iş arayan vatandaşlar için önemli bir duyuruda bulundu. Resmi internet adresinden yapılan duyuruya göre 7 uzman yardımcısı alınacak. Başvuruların, 01 Kasım 2021 tarihinden itibaren en geç 19 Kasım 2021 tarihi mesai bitimine kadar resmi internet adresinden başvurularınızı tamamlayabilirsiniz. www.tmsf.org.tr  

Genel Şartlar

– Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
(01 Ocak 1986 ve daha sonra doğanlar sınava girebilecektir),
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
– 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamak, konkordato ilan
etmiş olmamak, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusu tasdik edilmiş olmamak ya da
hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamak,
– 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya aynı Kanunun
yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamak veya
kontrolü elinde bulundurmamak,
– Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal
kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç
ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve
katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya
bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce
nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,
– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
– Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza
Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya
mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar
Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri
hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk
Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli
zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı
iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen
suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına
karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle
olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü
bulunmamak,
– 5411 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak,
– Askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

İlgili Makaleler