Personel Alımı

Tercüman Adayları Dikkat! Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmen Duyurdu!

Kültür ve Turizm Bakanlığı önemli bir duyuruda bulundu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına 17 personel alımı yapılacak. Destek Personeli (Temizlik Personeli), Koruma ve Güvenlik Görevlisi , Mütercim-Tercüman (Arapça), Mütercim-Tercüman (Fransızca), Mütercim-Tercüman (İngilizce), Mütercim-Tercüman (Rusça), Programcı, Tekniker (Bilgisayar) alanlarında  yapılacak olan alımların detayları…

GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
nitelikleri taşımak:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2- Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış
olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).
3- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
4- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan lisans
mezunları için KPSS P(3), ön lisans mezunları için KPSS P(93) ve ortaöğretim mezunları için KPSS
P(94) puan türünden en az 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan,
KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan
sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı adayın içerisinde bulunmak.
5- YDS şartı olan pozisyonlar için, son başvuru tarihi itibarıyla sadece son 5 yıl içerisinde
alınmış YDS sonuç belgeleri geçerli kabul edilecektir.
6- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Birden fazla pozisyon
unvanına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
7- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta
iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi kurumlarınca
feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin, başvuru tarihi
itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre
sözleşmesini tek taraflı feshedenler söz konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Destek Personeli (Temizlik Personeli)

a) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Tercihen, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen temizlik ve/veya hijyen sertifikasına sahip
olmak.
c) Bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan
adayların atanabilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları,
bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair ibarenin de yer aldığı sağlık kurulu raporunu Başkanlığa sunmaları
gerekir.)

2- Koruma ve Güvenlik Personeli

a) Yükseköğretim kurumlarının ön lisans veya lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan şartları taşımak.
c) Erkeklerde 170 cm’den, kadınlarda ise 162 cm’den kısa boylu olmamak.
ç) Beden kitle indeksinin 18,00 (dahil) – 27,00 (dahil) arasında olması. (Beden kitle indeksi,
beden ağırlığının boy uzunluğun karesine bölünmesi ile tespit edilir. Örnek: 80 kg ağırlığında ve 180
cm boyunda bir kişinin vücut kitle indeksi “80/1,80²=24,69” şeklinde hesaplanır.)
d) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak. (Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların
atanabilmesi için belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir)
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü
olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve
benzeri engeller bulunmamak. (Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların
atanabilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden duyuru tarihinden
itibaren alacakları Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları muayenelerini içerir sağlık kurulu raporunu Başkanlığa sunmaları gerekir.)
f) Başkanlığın hizmet binalarının bulunduğu yerlerde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış
mekânda çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması.

3- Mütercim-Tercüman (Arapça)

a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça
Mütercim ve Tercümanlık, Arapça Öğretmenliği bölümlerinin birinden mezun olmak.
b) En az B düzeyinde Arapça YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

4- Mütercim-Tercüman (Fransızca)

a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Fransız Dili ve Edebiyatı,
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık, Fransızca Öğretmenliği, İngilizce-Fransızca Mütercim ve
Tercümanlık, Karşılaştırmalı Edebiyat bölümlerinin birinden mezun olmak.
b) En az B düzeyinde Fransızca YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

5- Mütercim-Tercüman (İngilizce)

a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,
Çeviribilimi, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları, İngilizce
Mütercim ve Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce-Fransızca Mütercim ve Tercümanlık,
Karşılaştırmalı Edebiyat, Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları bölümlerinin birinden mezun olmak.
b) En az A düzeyinde İngilizce YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

6- Mütercim-Tercüman (Rusça)

a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Çeviribilimi, İngiliz ve Rus
Dilleri ve Edebiyatları, Rus Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Rus ve İngiliz Dilleri
ve Edebiyatları, Rusça Mütercim ve Tercümanlık bölümlerinin birinden mezun olmak.
b) En az B düzeyinde Rusça YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

7- Programcı

a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden lisans
düzeyinde mezun olmak veya lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin
ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak.
b) En az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
c) Tercihen .NET/C#/ASP.NET sertifikasına sahip olmak.
8- Tekniker (Bilgisayar)
a) Bilgisayar alanıyla ilgili ön lisans düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş olmak

İlgili Makaleler