Gündem

TOKİ Ev Sahibi Olmak İsteyen Vatandaşlara Duyurdu! İzmir Konut Satışları Başladı!

TOKİ, ev sahibi olmak isteyen ancak maddi imkanları kısıtlı olan vatandaşlar için konut satışlarını açıkladı. TOKİ resmi internet sitesinde yayınlanan ilana göre İzmir ili Kemalpaşa ilçesinde 679 Adet konut satışa sunuldu. Aynı ilanda alt ve orta gelirli vatandaşlar için şartları da açıklayan Toplu Konut İdaresi’nin detayları…

İzmir Kemalpaşa Satış Detayları

1) Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 21 Ekim 2021 tarihinde
başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri
kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma
Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine
göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.
2) Kuranın çekileceği yer ve saati İdarenin web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacaktır.
3) Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C.
sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki
çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri,
Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
4) Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır.
5) Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru
yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
6) Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, başvuru tarihleri arasında, yetkili banka şubelerine başvuru bedelini
ödeyerek, (Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)
başvurdukları kategori ile ilgili “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi” ni imzalayacaklardır
7) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması
nedeni ile başvuru sırasına göre 01 Kasım 2021 – 19 Kasım 2021 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak
sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında
sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini
imzalayacaklardır.
8) Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 3+1 konut tipi için 123 yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme
imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan
edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi
imzalatılacaktır.
9) Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden
%5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.
10) Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 96, 108, 120 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir.
Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6
aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.
11) İlk taksit ödeme tarihi; Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibariyle başlatılacaktır.
12) İlk dönemsel artış tarihi; Temmuz 2022 ayından itibaren başlatılacaktır.
13) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş
(konut değişikliği) yapabileceklerdir.
14) Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin
ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Konut alıcısı, Gayrimenkul’ ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden
sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
15) Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 25 Ekim 2021, konut satın alma
hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 22 Kasım 2021, yedek hak
sahiplerinin başvuru bedelleri ise 13 Aralık 2021 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.
16) Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 aydır. Konutların anahtar teslimi, İdarece
belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.
17) Anahtar teslimi öncesinde KDV Kanunu uyarınca, KDV bedeli (%1) ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.
18) Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme
(GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını
anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak
üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan
giderlerini ödemekle yükümlüdür.
19) Proje yapı ruhsat tarihi; 11.07.2018
20) Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki
bilgiler esas kabul edilecektir.
21) Konut alıcıları sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
sonra devir edebileceklerdir.
22) Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve
Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisinden Yararlanmak İstenmesi Durumunda, Şehit Aileleri,
Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisindeki başvuru sahipleri, ilgili Banka aracılığı ile Şehit Aileleri, Maluller ile
Dul ve Yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisinden faydalanacağından, tahsis edilen kredi tutarı konut
bedelinden mahsup edilecek, bakiye borç kalması durumunda 120 ay vade ile madde 10’da belirlenmiş olan artış
esaslarına göre ödenecektir. Ancak, belirlenen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması
durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar
kredi tutarını geçemez.
Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine
Açılacak Faizsiz Konut Kredisini kullanmaksızın konut başvurusu Yapılması Durumunda,
Kredi hakkından yararlanmaksızın başvuru yapılmak isteniyor ise, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden
“HAK SAHİPLİĞİ” onaylananlardan, konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor
olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı
olduklarına ait belge istenecektir.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan kişi/kişilere, bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut
satışı yapılacaktır.
Konutlar, fiyat listelerinde bulunan indirimsiz fiyatlar üzerinden, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve
taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

İlgili Makaleler