İşkur İş İlanları

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü en az lise mezunu personel alımı yapacak!

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 2 tekniker, 6 teknisyen, 4 gemi adamı ve 1 destek personeli (şoför) olmak üzere toplamda 13 kişinin istihdamını sağlayacağını açıkladı. Genel Müdürlük tarafından verilen personel alım ilanında, adayların en az lise mezunu olması gerektiği bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinde, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personel alım ilanı yayınlandı. 2 tekniker, 6 teknisyen, 4 gemi adamı ve 1 destek personeli (şoför) olmak üzere toplamda 13 kişiyi alacak olan kurum, gemi adamı kadrosunda KPSS aramazken diğer kadrolara KPSS şartı getirdi. Genel müdürlük bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, ilan Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra 15 gün içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

a)Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum
olmamak,

ç)Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

d)657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına
engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

e)Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

f)Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı
feshetmemiş olmak,

g)Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

h)Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, 24 saat esaslı çalışmaya engel olmadığını ve sağlık
durumunu gösterir tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla
sözleşme yapılabilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

TEKNİKER (2 Adet)

1-Gemi Makineleri, Gemi Makineleri İşletme veya Mekatronik ön lisans programından mezun olmak,

2-Gemiadamı ehliyetine sahip olmak,

3-ÖSYM tarafından 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) önlisans
mezunları için KPSS P93 puan türünden, 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

TEKNİSYEN (6 Adet):

1-Meslek liselerinin gemi makineleri bölümünden mezun olmak,

2-Gemiadamı ehliyetine sahip olmak,

3-ÖSYM tarafından 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) meslek lisesi
mezunları için KPSS P94 puan türünden, 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

GEMİADAMI (4 Adet):

1-En az herhangi bir ortaöğretim mezunu,

2-Gemiadamı ehliyetine sahip olmak,

3-Mesleğiyle ilgili en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) (1 Adet):

1-En az herhangi bir ortaöğretim mezunu,

2-En az 5 yıllık B sınıfı ehliyete sahip olmak,

3-Cinsiyeti erkek olmak,

4-ÖSYM tarafından 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) meslek lisesi
mezunları için KPSS P94 puan türünden, 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

BAŞVURU VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

Adayların bu ilanın resmi gazetede yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde
başvurmaları kaydıyla başvuruları geçerli kabul edilecektir. Başvuru sırasında aşağıda listelenen
belgelerin teslimi zorunludur.

1- Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’ndan veya
www.hssgm.gov.tr Internet adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak İnsan
Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen müracaat veya son başvuru tarihinde Genel Müdürlüğümüzde
ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- 2018 KPSS sonuç belgesi (E-devlet üzerinden alınacak barkotlu veya ıslak imzalı hizmet dökümü),
(Gemiadamı hariç)

4- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak
barkotlu mezuniyet belgesi,

5- Gemiadamı, Tekniker ve Teknisyen için Gemiadamı ehliyetinin örneği,

6- Gemiadamı pozisyonu için çalıştığı süreleri gösterir, (E-devlet üzerinden alınacak barkotlu veya
ıslak imzalı hizmet dökümü)

7- Destek Personeli için B sınıfı ehliyeti örneği

8- İyi hal kağıdı (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır)

9- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru forma yapıştırılacaktır.)
Yukarıda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat
tarihine kadar kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden
sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler ve duyuruda
belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruların Yapılacağı Adres : Kemankeş Caddesi Karamustafa Paşa Sokak No:21
Karaköy / İSTANBUL

Telefon Numarası : +90 212 293 36 74 (8 Hat) Dahili (320-333-371-367)

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

İlgili Makaleler