Personel Alımı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Duyurdu! Son Başvuru Tarihi 12 Kasım!

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu resmi internet adresinden önemli bir açıklamada bulundu. İş arayan vatandaşlara yönelik yapılan açıklamaya göre sözleşmeli 10 personel alımı yapılacak. Başvurmak isteyen ve şartlara uyan adayların 12 Kasım 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerekmektedir. İşte başvuru genel ve özel şartlar…

Genel Şartlar

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde  belirtilen  süreler  geçmiş  veya  hükmün  açıklanmasının  geri  bırakılmasına  karar verilmiş olsa bile;
* Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
* Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel  hayata  ve  hayatın  gizli  alanına  ve  cinsel  dokunulmazlığa  karşı  suçlar  ile  uyuşturucu  veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
* Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa  karşı  suçlar  ile  uyuşturucu  veya  uyarıcı  madde  suçlarından  dolayı  hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
c) Askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak ya da askerlikle ilgisi bulunmamak,
d) 2020  ya  da  2021  yılı  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavı  (KPSS)  sonucu  en  az  60  puan almış olmak   (lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türünde)
e) Son  başvuru  tarihi  olan  12/11/2021  itibarıyla  18  yaşını  doldurmuş  olmakla  birlikte 01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
f) Mesleğin  ifasına  engel  olacak  bir  hastalığı  bulunmadığını,  tam  teşekküllü  sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
g) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

Özel şartlar

A – Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için
a) En az iki yıllık ön lisans mezunu olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik  kartına  sahip  olmak,  (Asıl  listeye  giren  adayların  atama  için  bu  belgeyi  ibraz  etmeleri gerektiğinden belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
c) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
d) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
e) Gece  ve  gündüz,  iç  ve  dış  mekânda  vardiyalı  sistemde  çalışmaya  engel  durumu olmamak,
f) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak, (Asıl listede yer alan adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge istenecektir.)
g) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.)
B – Sözleşmeli Destek Personeli pozisyonlarına başvurabilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
C – Sözleşmeli Teknisyen pozisyonuna başvurabilmek için;
a) Meslek liseleri veya teknik liselerin Elektrik, Elektronik bölümlerinden ya da Elektrik elektronik teknolojisi alanından mezun olmak,
gerekmektedir.

İlgili Makaleler