İşkur İş İlanları

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 37 temizlik personeli ve 3 güvenlik görevlisi alımı yapacak!

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) İŞKUR sayfasında yeni bir iş ilanı yayınladı. İŞKUR’un kamu iş ilanları sayfasında yayınlanan ilanlara göre Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere 37 temizlik personeli ve 3 silahsız güvenlik görevlisi alımı yapacak. Toplamda 40 personel alımı yapılacak olup, başvurular Türkiye İş Kurumu’nu resmi internet sayfası üzerinden online şeklinde yapılacaktır.
TÜİK Temizlik personeli alımı için adayların en az lise, güvenlik alımı için adayların önlisans mezunu olmaları gerekmektedir. Kadrolara göre adaylardan istenilen şartlar aşağıda verilmiştir. Personel alımı için son başvuru tarihi 4 Aralık 2020’dir.

TÜİK TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI

TÜİK bünyesine farklı illerden toplam 37 temizlik personeli alımı yapılacak olup, adaylardan istenilen şartlar şöyle;
En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
18 – 35 yaş arasında olmak, (Başvurunun son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşından gün almamış olmak)
Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,
İlk ilan tarihi itibarıyla başvurulan birimin bulunduğu il veya ilçesinde ikamet ediyor olmak.

TÜİK GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

TÜİK bünyesinde silahsız toplam 3 güvenlik görevlisi alımı yapılacak olup, adaylardan istenilen şartlar öyle;
En az önlisans mezunu olmak,

5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahsız) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

18 – 30 yaş arasında olmak, (Başvurunun son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 30 yaşından gün almamış olmak)

Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu olmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik görevlisi olur ”şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,
İlk ilan tarihi itibarıyla Ankara İlinde (merkez ve ilçeler) ikamet ediyor olmak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

GENEL ŞARTLAR

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,

b) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

d) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), şartları aranır.

KURA İŞLEMLERİ, TARİHİ VE YERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Kurumumuz internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.
Kura çekimi 16/12/2020 tarihinde saat 14:00’da Devlet Mah. Necatibey Caddesi No:114 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında yapılacaktır. COVID-19 Pandemisi nedeniyle kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır. Kura çekimi Kurumumuz internet sitesinde duyurulacak link üzerinden canlı olarak izlenebilecektir.

Kura çekimi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır.

SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitesinde (www.tuik.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ

Sözlü sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Türkiye İstatistik Kurum Başkanlığının www.tuik.gov.tr internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR

1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2. Her aday, ilan edilen kadrolardan bir meslek koluna başvuru yapacaktır.

3. Adayların ilk ilan tarihi itibarıyla başvurdukları birimin bulunduğu il veya ilçesinde ikamet etmeleri gerekmektedir. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.

4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

5. İŞKUR tarafından Türkiye İstatistik Kurumuna bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.tuik.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir. Bu nedenle adayların Kurumumuz internet sitesinde yapılacak duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir.

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

7. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

8. Sonuçların açıklanmasından itibaren adaylar tarafından 3 (üç) iş gün içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir (itiraz sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri ve ıslak imzası olmayan dilekçeler ile e-posta, faks vb. yoluyla ya da usulüne uygun olsa bile itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır). İtirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) gün içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

9. Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri atandığı merkez ve taşra teşkilatına şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim edemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) noter vekaletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Doğum, hastalık vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır.

10. Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin, feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

İŞKUR İŞ BAŞVURUSU

İŞ-KUR üzerinden online başvurularınız için öncelikli olarak BURAYA TIKLAYINIZ. Ardından, açılan sayfa üzerinde ye alan ‘’İşyeri Unvanı’’ kısmına aynen ‘’ Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ‘’ yazıp ‘’ARA’’ butonuna basınız. Açılan sayfa üzerinden, bulunduğunuz bölge için yayınlanan ilana tıklayıp başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz.

İlgili Makaleler