Personel Alımı

Türkiye Sanayi Sevk Ve İdare Enstitüsü 23 Personel Alımı Yapacak!

Türkiye Sanayi Sevk Ve İdare Enstitüsü resmi internet sitesinde 23 personel alımı yapacağını duyurdu. İş arayanların merakla beklediği iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Türkiye Sanayi Sevk Ve İdare Enstitüsü başvuruların en geç 04/08/2021 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerektiğini belirtti. Online olarak başvuruları kabul edecek olan Türkiye Sanayi Sevk Ve İdare Enstitüsü iş ilanı genel şartları…

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli
olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda
sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis
veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması; Lisans
Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin
toplamıdır. (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları,
Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük
Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)
Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade
etmektedir.

ii) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitimöğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da
belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

iii) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olacak adayların
yukarıdaki formül puanı hesaplanırken güncel transkriptlerindeki ortalamaları baz
alınacaktır. Bu durumdaki adayların hem başvuru sırasında hem de mezun
olduklarında lisans mezunları için belirlenen başvuru koşullarını sağlamaları
gerekmektedir.

f) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün
(e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday
puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının
%10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından
mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

g) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak.

İlgili Makaleler