Sözleşmeli Personel Alım İlanları

Üniversite en az ön lisans mezunu sağlık personeli alımı için ilan yayınladı!

Fırat Üniversitesi, KPSS puan esasına göre fizyoterapist, biolog, hemşire ve sağlık teknikeri alımı gerçekleştirecek. En az önlisans mezunu adayların başvuru yapabileceği belirtilen ilanda kadroya seçilen 50 kişinin sözleşmeli olarak istihdamı sağlanacak. İlana başvuru yapmak isteyen adaylar 2-18 Mayıs tarihleri arasında, https://basvuru.firat.edu.tr adresi üzerinden online olarak işlemlerini tamamlayabilirler.


BAŞVURU ŞARTLARI:


a) Türk Vatandaşı olmak,


b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,


e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

3- 2018 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak. 4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.


Not: Atanmaya hak kazanan adaylar ihtiyaca binaen hemen göreve başlatılacağından, göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması gerekir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ :


1- Başvurular; ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren https://basvuru.firat.edu.tr online başvuru formu üzerinden elektronik ortamda, 15 gün içerisinde yapılacaktır.

2- Adaylar formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme okunaklı olacak şekilde elektronik ortamda yükleyecektir.


3- Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, ilanımıza aykırı olarak bu şekilde başvuru yapan aday olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.


İLAN TAM METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler