Personel Alımı

Üniversiteye temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak!

İstanbul Medeniyet Üniversitesi bugün Türkiye İş Kurumu sayfasında yeni iş ilanları yayınladı. İŞKUR’un ‘’kamu iş ilanları’’ sayfasında yer alan ilanlara göre üniversiteye temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Toplamda 30 personel alımı yapılacak olup, başvurular İŞKUR üzerinden online şeklinde yapılacaktır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi personel alımı başvurular 11 Aralık 2020 tarihinde sona erecektir. Personel alımına ilişkin yayınlanan ilan detaylarında şu bilgilere yer verildi;

İŞKUR PERSONEL ALIMI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı tüm iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu  (İŞKUR)  aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde  belirsiz  süreli  hizmet  akdi  ile  “Sürekli  İşçi  (Eski Hükümlü  Veya  Terörle  Mücadelede  Malul  Sayılmayacak  Şekilde  Yaralanan)”  alımı  yapılacaktır.  Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan,  Resmî Gazetede, https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresinde, İŞ-KUR internet sitesi üzerinde ve https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde yayımlanacaktır. Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar başvurularını,  07/12/2020-11/12/2020 tarihleri  arasında  online  olarak  veya  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü  İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen başvurarak yapacaktır.

Temizlik personeli alımı için adayların en az ilköğretim, güvenlik görevlisi alımı için adayların en az Ortaöğretim (lise) mezunu olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU VE KURA İŞLEMLERİ

1) Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar 5 (beş) gün sürecek başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden online olarak veya İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen başvuru yapacaklardır.

2) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞ-KUR) yayımlanan listede, sadece tek bir iş kolu için başvuru yapabilecektir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4)  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik’in  5  inci  maddesinde  belirtilen  “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

5) Üniversitemiz sürekli personel kadrolarına İŞKUR başvuru sistemi üzerinden iş başvurusu yapan sürekli işçi adaylarının isim listesi 17 Aralık 2020 Perşembe günü Üniversitemiz https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde yayınlanacaktır.

6) İlgili Yönetmelik gereğince İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere Üniversitemize gönderilen listede yer alan başvuru sahipleri arasından 18 Aralık 2020 Cuma günü saat 10.00’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünde, ilan edilen her iş kolu sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek aday, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.

7)  Korona  (COVID-19)  salgını  ile  mücadele  kapsamında  alınan  tedbirler  nedeniyle  kuranın  yapılacağı  salona  kura  işleminde  görevli  personel haricinde herhangi bir aday alınmayacaktır. Kura çekilişi başvuran adaylar tarafından canlı yayın olarak izlenebilecektir.

8) Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Noter kurası sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan sürekli işçi asıl ve yedek adaylarının isim listesi 21 Aralık 2020 Pazartesi günü https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

BELGE TESLİMİ VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Noter kura çekiliş sonucu belirlenen asil ve yedek adaylardan başvurmuş oldukları iş kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evrak ile Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığı  (https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular)  internet  sitesinde  yayımlanacak  olan  Kura  Sonucu  Sözlü  Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylardan İstenen Belgeleri; 21, 22 ve 23 Aralık 2020 tarihlerinde 10.00-15.30 saatleri arasında Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini 23 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 15.30’a kadar teslim etmeyen sürekli işçi adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

Posta yolu  ile  belge  teslimi  kabul  edilmeyecektir.  Belge  teslimi  için  ek  süre  verilmeyecektir.  Adaylara ayrıca  herhangi  bir  yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

KURA ÇEKİMİ

Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Noter Kurası sonucuna göre sözlü sınavına girmeye hak kazanan ve belge teslimi yapanların belgelerinin kontrolü sonucunda şartları sağlayanlardan sözlü sınavına girmeye hak kazanan sürekli işçi adaylarına ait isim listesi 25 Aralık Cuma günü https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sınava katılmayan aday sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar Sözlü Sınava alınacaktır. Sözlü sınavın tarihi, yeri, saati, sınav sonucuna ilişkin listeler ve diğer duyurular  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığı  (https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular)  internet  sitesinde  ilan  edilecek  olup,  adaylara  ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

SÖZLÜ SINAV

Sözlü Sınav, adayların başvuru yaptıkları iş kolu alanına ilişkin bilgi ve becerilerini (İletişim becerisi, uygulama, gözlem, stres ve problem çözme, istihdam edilecek alan ile ilgili mesleki terim ve teknik konular üzerinden) ölçmeye ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

Sözlü sınavda tüm adaylar yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, Komisyon Başkanı ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması sonucu sözlü sınav puanı belirlenecektir.

Sözlü Sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sınav Kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Yapılan sözlü    sınav    sonucunda    asıl    ve    yedek    olarak    başarılı    olan    adaylar;    Üniversitemiz    Personel    Daire    Başkanlığı (https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar tarafından  sınav  sonuçlarına  ilişkin  olarak,  sonuçların  açıklanmasından  itibaren  3  (üç)  iş  günü  içinde  itiraz  dilekçeleri  sınav  kuruluna sunulmak üzere Üniversitemiz evrak birimine şahsen  yazılı olarak verebilecektir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 2 (iki) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla ve posta ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

1)  Başarılı olduğu  ilan  edilen  adayların  https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular  adresinde  ilan  edilecek  belgeleri  3  (üç)  iş  günü  içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim ederek sözleşme imzalamaları gerekmektedir. Belgelerini belirtilen süre içinde teslim etmeyenler ile sözleşme imzaladığı halde gelip fiilen işe başlamayanların yerine o adayın yedeği işe başlatılmak üzere aynı usul ile davet edilecektir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

2) Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenler ile görevine başlayamayacak olanların, kanuni mazeretlerini belgelendirmeleri gerekmekte olup, kanuni mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde göreve başlama işlemi gerçekleştirilecektir.

3)  İşe alınacak  işçilerin  deneme  süresi  2  (iki)  ay  olup,  deneme  süresi  içinde  başarısız  olanların  sözleşme  bildirim  süresi  beklenmeksizin  ve tazminatsız feshedilecektir.

4) Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşme yapılmayacak, sehven sözleşme yapılmış olsa dahi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir. Bu kişilerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan  başlamak  suretiyle  yerleştirme  yapılacaktır.  Bu kişiler  hakkında  Türk  Ceza  Kanununun  ilgili  hükümleri  uygulanmak  üzere,  Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

NOT: Bu ilan çerçevesinde İŞKUR vasıtası ile yapılacak sürekli işçi alımına dair bütün duyurulara https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular internet  adresinden  ulaşılacaktır.  İşçi  aday listelerinde  yer  alıp  mülakata  hak  kazanan  adaylara  ayrıca  bir  yazılı  tebligat  yapılmayacaktır.  Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

Resmi ilanı görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ

 

 

 

 

İlgili Makaleler