Kamu HaberleriPersonel Alımı

Zabıta Memurlarının Dikkatine! İstanbul Belediyesi Yayınladı!

Zabıta memurları ve zabıta memuru olmak isteyen adaylar için İstanbul Beylikdüzü Belediyesi önemli bir duyuru yaptı. Beylikdüzü Belediyesi, resmi internet adresinden yayınladığı ilana göre toplamda 10 personel alacak. KPSS sınavından en az 75 puan alınması şartıyla yapılacak olan 10 zabıta memuru alımı için adaylar, 11.10.2021 tarihinden 15.10.2021 tarihine kadar İstanbul Beylikdüzü Belediyesi’ne başvurularını iletebilir. Zabıta memuru ilanının detayları…

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için
başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci
fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle
öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş
olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak,
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İlgili Makaleler