Personel Alımı

Zabıta olmak isteyenlere güzel haber o belediyeden geldi! İşte son başvuru tarihi

Zabıta olmak isteyen vatandaşlara Selçuklu Belediyesi güzel haberi verdi. Belediye boş kadrolarına açıktan atama yoluyla 25 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. KPSS en az 70 puana sahip olanların başvuru yapabileceği bildirilen ilanda, son başvuruların en geç 19 Haziran 2020 tarihine kadar tamamlanması gerektiği belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Selçuklu Belediyesi tarafından verilen zabıta memuru alım ilanını resmi internet sayfası üzerinden yayınladı. Belediyenin 25 kişiyi istihdam edeceği bildirilen ilanda başvuru yapmak isteyen adayların KPSS en az 70 puana ve en az ön lisans diplomasına sahip olmaları gerektiği belirtildi. Adaylardan, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmalarını da bekleyen belediye, başvuru şartlarını taşıyanların, 15 Haziran 2020’den 19 Haziran 2020 günü mesai bitimine kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerektiğini duyurdu.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara
sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu
Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan
türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye
Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak
ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda
olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak.
Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet
sayfasından(www.selcuklu.bel.tr ) temin edeceklerdir.

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),

4 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 15/06/2020’den 19/06/2020 günü mesai bitimine
kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne
şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.

Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında Belediyemiz Hizmet Binasında
bulunan işyeri hekimi odasında yapılacaktır.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.

İLAN METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ. TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler