Personel Alımı

Destek Personel Adayları Dikkat! Personel Alımı İçin Son Gün 31 Ocak!

İş arayan vatandaşlar için yeni bir iş ilanı duyurusu yapıldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre destek personeli ve programcı alanlarında 5 alım yapılacak. Sınava tabii tutulmaksızın yapılacak personel alımı için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son başvuru tarihi 31 ocak olarak belirtildi. Merakla araştırılan 5 personel alım şartları…

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
nitelikleri taşımak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,

Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış
olmak (01 Ocak 1987 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan ön
lisans mezunları için KPSS P(93) ve ortaöğretim mezunları için KPSS P(94) puan türünden en az 60
puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı
esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı
adayın içerisinde bulunmak.

Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Birden fazla pozisyon
unvanına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta
iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi kurumlarınca
feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin, başvuru tarihi
itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre
sözleşmesini tek taraflı feshedenler söz konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir.

 

Destek Personeli (Temizlik Personeli)

Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

Tercihen, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen temizlik ve/veya hijyen sertifikasına sahip
olmak.

Bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan
adayların atanabilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları,
bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair ibarenin de yer aldığı sağlık kurulu raporunu Başkanlığa sunmaları
gerekir.)

Programcı

Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden ön lisans
düzeyinde mezun olmak veya ön lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin
ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak.

En az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Tercihen .NET/C#/ASP.NET sertifikasına sahip olmak.

İlgili Makaleler