Personel AlımıSözleşmeli Personel Alım İlanları

O Kamu Kurumu Duyurdu! 107 Sözleşmeli Personel Alınacak!

Şanlıurfa İlinde ikamet eden ve iş arayan binlerce vatandaşın yüzünü güldürecek yeni bir duyuru yapıldı. Resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre Harran Üniversitesi 107 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Hemşire, büro personeli, destek ve güvenlik gibi alanlarda yapılacak olan sözleşmeli personel alımı başvurmak isteyen adaylar 15 gün içinde başvurularını iletebilecek. İşte ilanın şartları…

GENEL ŞARTLAR

Türk Vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  mal  varlığı  değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, Ön  lisans  mezunları için  2020 KPSS(B)  grubu  KPSS  (P93)  puanı  ve  Lise  mezunları için  2020
KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.

Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesinin “Bu şekilde   istihdam   edilenler,   hizmet   sözleşmesi   esaslarına   aykırı   hareket   etmesi   nedeniyle kurumlarınca  sözleşmelerinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde  Bakanlar  Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren   bir   yıl   geçmedikçe   kurumlarının   sözleşmeli   personel   pozisyonlarında   istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.

Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

ÖZEL KOŞULLAR

“Koruma ve Güvenlik Görevlisi” pozisyonuna başvuracak adayların ilan son başvuru tarihi itibarıyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik  Hizmetlerine  Dair  Kanunun  10  uncu  maddesinde  yer  alan  şartları  taşıması  ve  güncel Özel  Güvenlik  Görevlisi  kimlik  kartı  bulunması  gerekmektedir.  Adayların  24  (yirmi  dört)  saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.

Üniversitemiz  hastanelerinde  istihdam  edilecekler  için,  7/24  kesintisiz  hizmet  sunma zaruriyeti   nedeniyle,   öncelikle   hastanelerin   acil,   ameliyathane,   yoğun   bakım,   pandemi poliklinikleri / klinikleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere;  tüm  birimlerinde  istihdam  edilecek  kişilerin  nöbet  usulü çalışma  planları  ile  gece  nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.

“Destek Personeli” kadrosuna başvuracak adayların ilan son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz  beş)  yaşından  gün  almamış  olmak,  Üniversitemizin  tüm  birimlerinin  ve  çevre  temizlik (kapalı ve açık alan) hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.

“Eczacı” pozisyonuna yapılan başvurularda KPSS şartı aranmamaktadır. Asıl ve yedek aday kura sonucu belirlenecektir.

İlgili Makaleler